⚡️ Energi – omställning i global skala

Det pågår en enorm omställning av världens energisystem som i första hand drivs av kraftigt minskade priser på förnybar energi. Metoder för mellanlagring, smarta elnät och annan intensiv forskning gör att energibranschen är hetare än någonsin.

⚡️ Energi – omställning i global skala

Det pågår en enorm omställning av världens energisystem som i första hand drivs av kraftigt minskade priser på förnybar energi.

Det svenska energisystemet har redan sedan decennier en mycket låg klimatpåverkan. Det är till 97 procent fossilfritt och har en leveranssäkerhet nära 100 procent. Elproduktionen i Sverige domineras av vatten- och kärnkraft. Tillsammans står de för cirka 80 procent av den totala produktionen.

Vindkraftverk har byggts ut i accelererande takt de senaste åren och el från vindkraft uppgår idag till 11 procent av den totala elproduktionen. Kraftvärme med biobränslen står för 7,7 procent och den fossilbaserade elen hade en andel på knappt två procent 2017. Andelen förnybar elproduktion blev cirka 59 procent under året, vilket är överlägset bäst i Europa.

Utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktionen minskade med 32 procent mellan 2017 och 1990, trots att fjärrvärmeproduktionen ökade kraftigt. Den främsta orsaken är att användningen av biobränsle och avfall ökat medan användningen av fossila bränslen minskat. Sveriges tempererade klimat gör att utsläppen varierar beroende på utomhustemperatur och nederbörd.

2017 var utsläppen av växthusgaser från el- och fjärrvärmeproduktion 4,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter och stod för nio procent av Sveriges totala växthusgasutsläpp. 2017 var elproduktionen den näst högsta i landet historiskt sätt och nettoexporten av el var den tredje högsta någonsin, motsvarande 12 procent av den totala elproduktionen. Orsaken till detta var en kombination av högre elproduktion och oförändrad elanvändning.

Energiproduktion globalt

Globalt står el- och värmeproduktionen för cirka 34 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, en väsentlig skillnad i jämförelse med Sveriges nio procent av landets totala utsläpp av växthusgaser. I övriga världen finns alltså betydligt mer att göra i fråga om utsläpp från energi, medan vi i Sverige redan har kommit mycket långt.

Men även globalt är övergången till en energisektor som drivs av förnybara energikällor redan på gång. I slutet av 2015 kom 23,7 procent av elen från förnybara energikällor och investeringar i förnybara energikällor har sedan dess accelererat. 2016 utgjorde vind- och solenergi 78,4 procent av ny kapacitet inom EU. I USA var nästan två tredjedelar av den nya kapaciteten förnybar och i Kina uppgick ny kapacitet inom vind och sol till 52 gigawatt och var därmed ungefär lika stor som ny kapacitet i kol och gas.

Efter att ha varit relativt konstant i decennier innebär detta att koldioxidintensiteten kopplat mot el har minskat kraftigt de senaste åren där de främsta skälen är övergång till gas och förnybar energi.

Utvecklingen inom solenergi är mycket positiv. Kostnaderna för fotovoltaiska paneler har bara under de senaste sju åren sjunkit med 85 procent, vilket innebär att den redan konkurrerar ut produktionskapaciteten för fossila bränslen i många delar av världen.

Internationella energirådet IEA beräknar att penetrationen av förnybar energi skulle kunna nå mellan 26 och 27 procent globalt till 2020, beroende på vilken politik som förs av länders regeringar. Men världen förflyttar sig nu mot en energisektor med låga koldioxidutsläpp snabbare än någon, inklusive IEA, trodde var möjligt. Om vi bara ökar tempot något kan vi se till att förnybara energikällor utgör 30 procent av världens elförsörjning redan 2020.

Med ambitiösa mål och fortsatt snabb teknikutveckling är det möjligt för den globala energisektorn att halvera utsläppen till och med 2030.

Förnybar energi är framtiden

På bara fem dagar ger solen vår planet en mängd energi som motsvarar det totala antalet reserver av olja, kol och naturgas tillsammans. Enbart genom att fånga 1/8000 av den tillgängliga solenergin skulle göra det möjligt att förse oss med all den energi vi behöver.

Förnybara energikällor har ökat mycket kraftigt och följt en exponentiell utveckling de senaste 15 åren. Enligt en analys från Energimyndigheten är det fullt möjligt att få ett fungerande 100 procent förnybart elsystem till 2040-talet.

Vidare digitalisering, automatisering och effektivisering av förnybar energi gör det möjligt att fortsätta denna exponentiella utveckling. På vägen krävs att elnätet förstärks och byggs om med smart teknik som är anpassad för förnybara energikällor och både diversifierad produktion och konsumtion av el.